Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XII C 1364/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Częstochowie z 2020-08-25

Sygn. akt: XII C 1364/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 sierpnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Częstochowie XII Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Anna Jaworska

Protokolant:

sekretarz sądowy Agnieszka Albrycht

po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2020 r. w Częstochowie na rozprawie

sprawy z powództwa A. C.

przeciwko (...) S. A. z siedzibą w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego (...) S. A. z siedzibą w W. na rzecz powódki A. C. kwotę 18.900 zł. (osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 sierpnia 2018 roku do dnia zapłaty;

2.  w pozostałej części powództwo oddala;

3.  zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 2.128 zł. (dwa tysiące sto dwadzieścia osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt XIIC 1364/19

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 19 kwietnia 2019r. powódka A. C. domagała się zasądzenia od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. kwoty 28900zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 9 sierpnia 2018r. oraz zasądzenia zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu pozwu podniesiono, że w dniu 1 maja 2018r. w wypadku komunikacyjnym zginął T. K. (1), brat powódki. Za winnego wypadku uznano kierującego pojazdem marki H. (...) Z. Z., który zginął na miejscu zdarzenia, co skutkowało umorzeniem postępowania. Pozwany uznał co do zasady roszczenie powódki i wypłacił na jej rzecz kwotę 11 100zł zadośćuczynienia po śmierci brata. Według powódki wypłacone świadczenie jest rażąco niewspółmierne do okoliczności. Pomiędzy nią i bratem T. istniała silna więź psychiczna. Brat pomagał powódce, okazywał jej wsparcie emocjonalne i materialne. Regularnie się odwiedzali i spotykali. Nieoczekiwane odejście brata było dla powódki wstrząsem, z którym nie może uporać się do dzisiejszego dnia. Żądanie zapłaty zadośćuczynienia powódka oparła o treść art. 446 § 4 k.c.

W odpowiedzi na pozew złożonej w dniu 26 sierpnia 2019r. pozwany (...) Spółka Akcyjna w W. wniósł o oddalenie powództwa w całości i o zasądzenie zwrotu kosztów procesu.

Pozwany nie kwestionował okoliczności zdarzenia wywołującego szkodę ani ochrony ubezpieczeniowej udzielanej sprawcy wypadku. Wskazał jednak, że roszczenie powódki ocenia za niezasadne. Według pozwanego stosownym zadośćuczynieniem jest wypłacona jej już w toku postępowania likwidacyjnego kwota 11.100zł. Pozwany nie znalazł powodów dla podwyższenia przyznanego zadośćuczynienia. Wskazał przy tym, że powódka po śmierci brata nie korzystała z pomocy psychologa ani psychiatry, a stopień jej cierpień w okresie żałoby nie wykraczał poza normalne następstwa wynikające z cierpienia po stracie osoby bliskiej. Pomimo śmierci brata i związanego z tym ciężkiego przeżycia powódka nie stała się osobą samotną, ma swoją rodzinę, wokół której koncentruje się jej aktywność życiowa.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

W dniu 1 maja 2018r. w (...) doszło do wypadku drogowego, w trakcie którego kierujący pojazdem marki H. (...) Z. Z. nie zachował należytej ostrożności, zjechał swym pojazdem na pas przeciwległy i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym pojazdem B. prowadzonym przez T. K. (1). W wyniku zdarzenia kierujący obu pojazdów ponieśli śmierć na miejscu, a pasażerka pojazdu B. K. S. zmarła w szpitalu na skutek odniesionych obrażeń ciała. W dniu 31 sierpnia 2019r. postępowanie w sprawie tego zdarzenia drogowego zostało umorzone wobec śmierci sprawcy wypadku Z. Z.. Posiadacz pojazdu H. (...) był ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych u pozwanego (...) S.A. w W..

(dowód: postanowienie o umorzeniu śledztwa k. 12-13, kopia odpisu skróconego aktu zgonu T. K. (1) k. 11, okoliczności niesporne)

T. K. (1) był starszym i jedynym bratem powódki A. C.. Rodzeństwo było ze sobą mocno związane emocjonalnie, brat pomagał powódce, szczególnie po śmierci ich ojca w 2000r., wspierał powódkę na studiach. Udostępnił powódce i jej mężowi mieszkanie, potem pomagał im w remoncie ich mieszkania. Często się spotykali, wspólnie wyjeżdżali na wakacje. W dacie wypadku powódka przebywała na izbie porodowej. Wypisała się ze szpitala na własne żądanie i pojechała spotkać się z matką. Następnego dnia urodziła. Nie mogła zażywać żadnych lekarstw na uspokojenie gdyż karmiła dziecko. Nie miała możliwości korzystać z pomocy psychologa, czas po odejściu brata wypełniała jej bowiem opieka nad noworodkiem.

Do tej pory powódka często wspomina brata, ogląda zdjęcia, wspomina wspólne chwile, często płacze. Niechętnie rozmawia o stracie brata. Żałobę przeszła w sposób prawidłowy bez rozpamiętywania ani szczególnego koncentrowania się na stracie brata.

(dowód: zeznania świadków: T. K. (2) k. 38-39, P. C. k. 39-40, opinia biegłego psychologa k. 62-63, przesłuchanie powódki k. 103-104)

Oceniając materiał dowodowy sprawy Sąd uznał, że nie było żadnych podstaw dla podważania wiarygodności zeznań przesłuchanych w sprawie osób tj. wskazanych wyżej świadków oraz powódki. Ich twierdzenia były bowiem logiczne, spójne i wzajemnie ze sobą korespondowały. Żadna ze stron nie podważała także wiarygodności i prawdziwości załączonych w sprawie dokumentów, jak też ustaleń zawartych w opinii biegłego.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd uznał, że powództwo wytoczone przez A. C. jest usprawiedliwione co do zasady. Zgodnie z treścią art. 446 § 1 i 4 k.c. jeżeli na skutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Poszkodowany T. K. (1) zmarł na skutek uszkodzeń ciała doznanych w wypadku komunikacyjnym, którego sprawcą był Z. Z.. Zgodnie z art. 822 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo osoba, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia. Z kolei art. 822 § 4 k.c. stanowi, że uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń.

W ocenie Sądu powódka jako siostra zmarłego T. K. (1), należy niewątpliwie do kręgu najbliższych członków rodziny uprawnionych do domagania się wypłaty zadośćuczynienia. W toku postępowania likwidacyjnego pozwany wypłacił powódce tytułem zadośćuczynienia kwotę 11 100zł.

Wysokość należnego zadośćuczynienia była między stronami sporna.

Zadośćuczynienie przyznawane na podstawie art. 446 § 4 k.c. ma na celu kompensatę krzywdy doznanej przez najbliższą rodzinę po śmierci poszkodowanej osoby, a więc cierpienia, bólu i poczucia osamotnienia po stracie bliskiej osoby.

Zasądzona kwota ma być odpowiednia, czyli dostosowana do konkretnych okoliczności i rozmiaru krzywdy. Zadośćuczynienie nie może być symboliczne, musi przedstawiać realną wartość. Jego wysokość nie może być jednak nadmierna tj. powinna rekompensować poniesione szkody.

Sąd oceniając zebrany w sprawie materiał dowodowy uznał, że wypłacone powódce zadośćuczynienie w kwocie 11100zł nie może być uznane za wystarczające. Trzeba bowiem mieć na uwadze fakt, że powódka utrzymywała bardzo bliskie relacje ze zmarłym bratem, rodzeństwo wspierało się i często spotykało, także pomimo założenia własnych rodzin.

Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, że zasadne było przyznanie powódce kwoty 30 000zł. Uwzględniając wypłacone uprzednio 11100zł zasądzono na jej rzecz od pozwanego kwotę 18900zł.

Ustawowe odsetki Sąd przyznał od dnia 9 sierpnia 2018r., a więc od terminu kiedy możliwe było ustalenie świadczenia na odpowiednim poziomie i upłynął termin do jego spełnienia po zgłoszeniu szkody przez powódkę.

W pozostałym zakresie powództwo oddalono.

Powódka wygrała proces w 65%. Poniosła koszty w kwocie 5221,85zł (1445zł opłaty sądowej od pozwu, 3617zł koszty zastępstwa procesowego, opinia biegłego 159,85zl). Pozwany poniósł koszty w kwocie 2617zł. Z uwagi na wynik procesu w myśl regulacji art. 100 k.p.c. zasądzono od pozwanego na rzecz powódki kwotę 2128zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Alicja Cierpiał
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Częstochowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Jaworska
Data wytworzenia informacji: