Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
51

VII U 445/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-02-19

Data publikacji: 2018-04-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Należy odróżnić pojęcie likwidacji pracodawcy, którym posługuje się art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa od pojęcia likwidacji podmiotu prawa handlowego jakim jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pojęcia pracodawcy, czy likwidacji (...)
Sygn. akt VII U 445/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Sądu Rejonowego Barbara Sobocińska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Rutkowska po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2018 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z odwołania M. R. ( R. ) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 8 listopada 2017 roku, numer (...) w sprawie M. R
Czytaj więcej»

VIII GC 26/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-03-29

Data publikacji: 2017-11-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wysokość odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi powszechnej w przypadku utraty przesyłki z zadeklarowaną wartością przysługuje w wysokości zadeklarowanej przy nadaniu.
Sygn. akt VIII GC 26/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Betlejewski Protokolant st.sekr.sąd. Milena Siwik-Orłowska po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2017 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa E. S. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z (...) w W. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 1.217,00 zł (jeden tysiąc dwieście
Czytaj więcej»

VIII GC 63/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-04-19

Data publikacji: 2018-06-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Osoba (wierzyciel) ma prawo dochodzenia od dłużnika kwoty 40EUR co do każdej przysługującej mu wierzytelności co do których pozwany popadł w zwłokę płatności co do każdej z nich.
Sygn. akt VIII GC 63/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Banaś Protokolant st. sekretarz sadowy Małgorzata Kaliściak po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2018 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo (...) N. w K. przeciwko Przedsiębiorstwo (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. o zapłatę 0
Czytaj więcej»

VIII GC 1440/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-09-29

Data publikacji: 2018-06-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zachowanie osoby poszkodowanej podlega ocenie pod względem współdziałania z ubezpieczycielem w zakresie minimalizacji szkody (jak wynika z art. 362 k.c., 826 k.c. i art. 17 ustawy z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).
Sygn. akt VIII GC 1440/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Ewa Nocuń-Balbus Protokolant Beata Stefaniuk po rozpoznaniu w dniu 29 września 2017 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa Ł. L. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. o zapłatę 1 powództwo oddala, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego 1217 zł (jeden tysiąc dwieście siedemnaście zł) ty
Czytaj więcej»

VII P 384/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-02-26

Data publikacji: 2018-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Z uwagi na fakt, że przyczyna wypowiedzenia w postaci zmniejszenia liczby oddziałów była prawdziwa i wszyscy nauczyciele uczący wychowania fizycznego byli szczególnie chronieni przez właściwe organziacje związkowe Sąd analizował, czy powódka powołując się w tym stanie faktycznym na art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, nie nadużywa (...)
Sygn. akt VII P 384/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący sędzia Sądu Rejonowego Paulina Włodarczyk Ławnicy: Halina Krawczyńska, Henryk Radek Protokolant: st. sekretarz sądowy Grażyna Karolkiewicz po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2015 roku w Częstochowie sprawy z powództwa M. B. przeciwko (...) Liceum Ogólnokształcącemu im. J. D. w C. o przywrócenie do pracy 1 przywra
Czytaj więcej»

VII P 525/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-01-08

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie istnieje w prawie pracy jakaś jedna odprawa co oznacza, że nie jest możliwe zaliczenie jednej z otrzymanych przez pracownika odpraw na poczet drugiej bez szczególnego przepisu, czy szczególnego ustalenia stron stosunku pracy w tym względzie.
Sygn. akt VII P 525/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Sądu Rejonowego Barbara Sobocińska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Rutkowska po rozpoznaniu w dniu 08 stycznia 2018 roku w Częstochowie sprawy z powództwa R. C. przeciwko Zakładom (...) Spółce Akcyjnej w R. o odprawę pieniężną, o nagrodę jubileuszową 1 zasądza od pozwanego Zakładów (...) S
Czytaj więcej»

VII P 768/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-12-19

Data publikacji: 2015-07-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: O dyskryminacji w wynagradzaniu możemy mówić dopiero wówczas, gdy wynagrodzenie pracownika dostrzegalnie odbiega od wynagrodzenia innych pracowników wykonujących pracę jednakową lub o jednakowej wartości.
Sygn. akt VII P 768/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący sędzia Sądu Rejonowego Sylwia Janik - Lutak Ławnicy : Teresa Płowecka , Marianna Stemplewska Protokolant: st. sekretarz sądowy Małgorzata Formicka – Frączek po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2014 roku w Częstochowie w postępowaniu uproszczonym sprawy z powództwa B. T. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) w
Czytaj więcej»

VII U 291/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-03-18

Data publikacji: 2018-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ubezpieczony nie może wywodzić dla siebie korzystnych skutków z zaświadczenia lekarskiego wydanego w ramach wstępnych badań do pracy (art. 229 k.p.) uznając, iż było ono oczywiście błędne i przyczyniło się do wypadku przy pracy, skoro sam zataił niekorzystne informacje o stanie swojego zdrowia.
Sygn. akt VII U 291/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący sędzia Sądu Rejonowego Barbara Sobocińska Protokolant: Agnieszka Glińska po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 roku w Częstochowie z odwołania A. N. ( N. ) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. z dnia 23 marca 2015 roku, znak decyzji: (...) o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy prac
Czytaj więcej»

VIII GC 259/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-06-26

Data publikacji: 2017-12-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Niezasadnym pozostaje żądanie miarkowania kary umownej w oparciu o argument, że skoro w pewnym okresie wykonania umowy powód uzyskał zysk wyższy niż minimalny, to tak powstała nadwyżka kompensuje stratę powstałą w okresie, w którym dłużnik nie wykonuje należycie zobowiązania. Wierzyciel ma bowiem prawo oczekiwać, że wykonanie umowy będzie (...)
S ygn . akt VIII GC 259/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Betlejewski Protokolant st.sekr.sąd. Milena Siwik-Orłowska po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2017 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w K. przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L.
Czytaj więcej»

VIII GC 485/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-06-26

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak poniesienia kosztów dochodzenia należności nie jest przeszkodą dochodzenia równowartości 40 euro na podstawie art.10 ust.1 utzth. Może jednak zostać wzięty pod uwagę przy ocenie tego roszczenia w kontekście zarzutu naruszczenia zasad współżycia społecznego.
Sygn. akt VIII GC 485/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Betlejewski Protokolant: st.sekr.sąd. Milena Siwik-Orłowska po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2017 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa A. B. przeciwko E. D. o zapłatę 1 uchyla nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany przez Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w dniu
Czytaj więcej»