Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII P 384/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Częstochowie z 2015-02-26

Sygn. akt VII P 384/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 lutego 2015 roku

Sąd Rejonowy w Częstochowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący sędzia Sądu Rejonowego Paulina Włodarczyk

Ławnicy: Halina Krawczyńska, Henryk Radek

Protokolant: st. sekretarz sądowy Grażyna Karolkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2015 roku w Częstochowie

sprawy z powództwa M. B.

przeciwko (...) Liceum Ogólnokształcącemu im. J. D. w C.

o przywrócenie do pracy

1.  przywraca powódkę M. B. do pracy w pozwanym (...) Liceum Ogólnokształcącym im. J. D. w C. na poprzednich warunkach;

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 2.744 zł. (dwa tysiące siedemset czterdzieści cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 5 czerwca 2014 roku powódka M. B. wniosła o uznanie za bezskuteczne oświadczenia pozwanego (...) Liceum Ogólnokształcącego im. J. D. w C. o rozwiązaniu z nią stosunku pracy za wypowiedzeniem, które otrzymała w dniu 29 maja 2014 roku oraz zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania.

W uzasadnieniu powódka wskazała, że zajmuje stanowisko nauczyciela wychowania fizycznego w pozwanej szkole. W dniu 29 maja 2014 roku pozwany okazał powódce pismo, z którego wynikało, że w związku ze zmianami organizacyjnymi polegającymi na wdrożeniu nowej podstawy programowej oraz zmniejszeniu liczby oddziałów rozwiązuje z nią stosunek pracy za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Powódka podała, że pozwany nie uzyskał zgody organizacji związkowej na rozwiązanie z nią stosunku pracy, a co więcej zaniechał nawet dokonania konsultacji z organizacją związkową, której ochroną jest objęta. Powódka podnosiła, że jest działaczem związkowym, o czym pozwany był informowany. Niezależnie od tego powódka zarzuciła, że dokonując wyboru jej osoby do zwolnienia pozwany nie kierował się obiektywnymi kryteriami. Powódka podnosiła, że jako jedyna z pośród nauczycieli WF-u posiada wyższe studia, dalej dba o swój rozwój zawodowy, a praca w szkole jest jedynym źródłem utrzymania.

W odpowiedzi na pozew (...) Liceum Ogólnokształcące im. J. D. w C. wniosło o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powódki na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania.

W uzasadnieniu pozwany wskazał, że brak konsultacji związkowej wynikał z tego, że organizacje związkowe nie przekazały informacji o stanie liczebnym swoich członków w sposób i w terminie przewidzianym w ustawie. Pozostali nauczyciele wychowania fizycznego zatrudnieni u pozwanego korzystają z ochrony trwałości stosunku pracy w myśl art.32 ustawy o związkach zawodowych, mają upoważnienie do reprezentowania organizacji związkowych wobec pracodawcy i upoważnienia te wykorzystują. Pozwany wskazywał również na zmiany w podstawie programowej, które zmuszają go do reorganizacji zatrudnienia.

W piśmie procesowym z dnia 14 sierpnia 2014 roku powódka wskazała, że pozwany co kwartał był informowany o liczbie członków związku zawodowego, do którego należy powódka.

Na rozprawie w dniu 30.09.2014r. powódka wniosła o przywrócenie do pracy w miejsce dotychczasowego żądania (k.74).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

M. B. (urodzona w dniu (...)) była zatrudniona w pozwanym (...) Liceum Ogólnokształcącym im. J. D. w C. od dnia 1 września 1997 roku jako nauczyciel wychowania fizycznego. Początkowo podstawą zatrudnienia była umowa o pracę na czas nieokreślony, a od dnia 1 września 2001 roku akt mianowania.

Za lata 1997-1999 i 2000 powódka otrzymywała wyróżniającą ocenę pracy. Ostatnia ocena dokonana 9 września 2010 roku również była oceną wyróżniająca. W październiku 2005 roku M. B. otrzymała nagrodę Dyrektora Szkoły za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych.

Dnia 17 lipca 2008 roku powódce nadano stopień nauczyciela dyplomowanego.

Powódka jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w K., gdzie ukończyła dwa kierunki studiów wyższych: wychowanie fizyczne i fizjoterapię. Ponadto ukończyła studium korekcji wad postawy, uzyskując uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz studium odnowy biologicznej, uzyskując uprawnienia do prowadzenia odnowy biologicznej. Powódka posiada również uprawnienia instruktora lekkiej atletyki, pływania, piłki siatkowej oraz odbyte szkolenie z pierwszej pomocy.

dowód: akta osobowe powódki,

Drugi z nauczycieli wychowania fizycznego - L. K. (urodzona (...)) jest zatrudniona w pozwanym od dnia 1 września 1992 roku. Początkowo nauczycielka została zatrudniona na podstawie umowy o pracę, a następnie od 1 października 1995 roku na podstawie aktu mianowania. W dniu 6 kwietnia 2000 roku L. K. został nadany stopień nauczyciela mianowanego, a w dniu 1 sierpnia 2003 roku nauczyciela dyplomowanego. Praca L. K. wykonywana w latach 2006 i 2010 była oceniana na ocenę wyróżniającą. Nauczycielka trzykrotnie otrzymywała nagrodę Dyrektora Szkoły w latach 2006, 2009 i 2012.

L. K. ukończyła wyższe studia magisterskie w zakresie „nauczanie początkowe” w Wyższej Szkole (...) w C. oraz fakultet z wychowania fizycznego. W roku 1999 ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego. Posiada uprawnienia instruktora piłki siatkowej.

W dniu 19 grudnia 2013 roku L. K. zrezygnowała z członkowstwa w Związku (...), a z dniem 11 lutego 2014 roku została członkiem (...) Związku Zawodowego (...).

Związek ten pismem z dnia 10 kwietnia 2014 roku poinformował pozwanego, że L. K. jest upoważniona do reprezentowania organizacji.

dowód: akta osobowe L. K., informacja k. 118pismo 10 kwietnia 2014 r. k. 56, k. 73, uchwała k. 94-95

J. W. (urodzony (...)) jest zatrudniony w pozwanej szkole, jako nauczyciel wychowania fizycznego, od dnia 2 września 1999 roku początkowo na czas zastępstwa. Wcześniej od 1988 roku, jako nauczyciel wychowania fizycznego, świadczył pracę na rzecz innych szkół. W 2000 roku uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, a stopień nauczyciela dyplomowanego w dniu 2 sierpnia 2004 roku. Jego praca w roku 2006 została oceniona na ocenę wyróżniającą. Nauczyciel czterokrotnie otrzymywał nagrodę Dyrektora Szkoły w latach 2005, 2008, 2009, 2011. W roku 2010 J. W. otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta C. za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

J. W. ukończył studium nauczycielskie, uzyskując przygotowanie do zawodu nauczyciela szkoły podstawowej o specjalności wychowanie fizyczne. Następnie uzyskał tytuł magistra na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole (...) w C., a w roku 2001 ukończył studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego. Jest członkiem WOPR, instruktorem piłki siatkowej i piłki nożnej. Ukończył również kurs kierownika wycieczek.

Nauczyciel był członkiem Związku (...) do 25.06.2013r. Od maja 2011r. do marca 2013r. pełnił funkcję społecznego inspektora pracy z ramienia (...).

Od czerwca 2013r. jest członkiem (...) Organizacji Związku Zawodowego (...) w K. i objęty jest ochroną związkową do dnia 4 kwietnia 2015 roku.

J. W. jest dodatkowo zatrudniony na ¼ etatu w firmie (...) na stanowisku specjalisty ds. turystyki za wynagrodzeniem w wysokości 420 zł miesięcznie. Oferta tego biura podróży jest prezentowana w szkolnych gablotach.

dowód: akta osobowe J. W. zaświadczenie k. 62, zeznania powódki k.125 verte- 126 verte;

Dyrektor pozwanego Liceum ustalił kryteria ograniczania wymiaru zatrudnienia i rozwiązywania umów o pracę z pracownikami pedagogicznymi, które zostały przedstawione Radzie Pedagogicznej w dniu 11 marca 2014 roku. Jako główne kryteria, które miały być brane pod uwagę przy ograniczaniu zatrudnienia wskazano: formę nawiązania stosunku pracy, kwalifikacje nauczyciela szkoły ponadgimnazjalnej, staż pracy pedagogicznej, sytuację społeczno-finansową.

dowód: kryteria k. 63

W dniu 26.06.2013r. Komisja (...)w C. podjęła uchwałę wskazująca pracodawcom pracowników objętych ochroną: w L.O. im. J. D. w C. wskazano U. O. i M. B.. Ochrona obowiązywała od 01.07.2013r. do 30.06.2014r. Osoby objęte ochroną zostały upoważnione do reprezentowania (...) wobec pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy i sprawach związkowych. Uchwała ta nie była doręczona pozwanemu.

Pismem nadanym w dniu 4 lipca 2013 roku (...) poinformowała dyrektora szkoły o tym, że z ramienia organizacji ochronie przewidzianej w ustawie o związkach zawodowych podlegają U. O. i M. B..

W pismach do pozwanego, jako osobę reprezentującą związek na terenie szkoły, wskazywano U. O..

Pismem z dnia 07.04.2014r. (data nadania) (...)w C. poinformowało pozwanego, że łączna liczba członków organizacji na dzień 31.03.2014r. to 197 osób, w tym w pozwanej szkole 6 osób. Pismo to wpłynęło do pozwanej szkoły w dniu 09.04.2014r.

Łączna liczba pracowników pozwanej szkoły na 31.03.2014r. wynosiła maksymalnie 52 osoby. W pozwanej szkole kadra kierownicza składała się z dyrektora i zastępcy dyrektora.

dowód: pismo z dnia 26 czerwca 2013 roku k. 9, pismo z 4 kwietnia 2013 r. z dnia 2 stycznia 2014 r., 7 kwietnia 2014 r. k. 45-47; zeznania dyrektora pozwanego T. K. k.126 verte - 127 verte;

Pismem nadanym w dniu 9 maja 2014 roku (...)w C. podała Dyrekcji (...) LO w C. dane nauczycieli, zatrudnionych u pozwanego, będących członkami związku.

dowód: pismo z dnia 8 maja 2014 roku k.19;

Dyrektor pozwanej szkoły dwukrotnie proponował powódce zmniejszenie jej etatu, początkowo do 0,76 etatu, a następnie do 0,65 etatu, na co powódka nie wyrażała zgody. Druga proponowana zmiana warunków zatrudnienia została skonsultowana z (...)w C., która również nie wyraziła zgodę na zmniejszenie etatu. W uzasadnieniu negatywnej opinii organizacja związkowa podkreślała szczególną ochronę, którą objęta jest powódka.

dowód: pismo z dnia 3 kwietnia 2014 r. k. 10 , pismo z dnia 13 maja 2014 r. k. 16;

W korespondencji prowadzonej między stronami postępowania dyrektor pozwanego Liceum kwestionował konieczność współpracy ze związkami zawodowymi w ramach rozwiązania stosunku z powódką, wskazując, że nie uzyskał od (...) informacji dotyczącej liczby członków organizacji (w rozumieniu art. 25(1) ustawy o związkach zawodowych).

Pracodawca nie kwestionował informacji, jaką uzyskał w dniu 09.04.2014r. (data nadania 07.04.2014r.) oraz reprezentatywności związku.

dowód: korespondencja k. 11-15, zeznania dyrektora pozwanego T. K. k.126- 127;

Nowa podstawa programowa została wprowadzona od 01.09.2012r.

W roku szkolnym 2013/2014 przydzielono nauczycielom 52,21 godzin wychowania fizycznego miesięcznie, z czego 17,74 godzin M. B., 18,74 godzin J. W. i 17,74 h L. K.. W aktach osobowych brak pisemnej zgody L. K. i M. B. na ograniczenie etatu w roku 2013/2014.

W pozwanej szkole funkcjonowały po 4 oddziały na każdym poziomie nauczania. Nowa podstawa programowa obejmowała klasy I i II. Podział na grupy na zajęciach w-f wprowadza się, gdy liczba uczniów w klasie przekracza 26.

W ramach nowej podstawy programowej liczba godzin w-f wynosiła 3 godziny tygodniowo dla ucznia. Z tego 1 lub 2 godziny mogły być prowadzone w formie zajęć fakultatywnych, a co najmniej 1 godzina w formie zajęć lekcyjnych.

dowód: arkusz organizacyjny w załączniku; akta osobowe L. K. i powódki; zeznania stron;

Na dzień 07.05.2014r. sporządzono projekt arkusza organizacyjnego pozwanej szkoły, w którym prognozowano utworzenie 3 klas pierwszych oraz po 4 klasy drugie i trzecie.

Łączna liczba godzin wychowania fizycznego wynosiła 49,95. Pracodawca proponował podział pomiędzy wszystkich trzech nauczycieli w ten sposób, że powódka- 11,74 etatu, L. K. i J. W. po 17,11.

Dowód: arkusz organizacyjny w załączniku;

Pismem z dnia 13.05.2014r. doręczony w dniu 15.05.2014r. pozwany zwrócił się do (...)w C. o wyrażenie opinii dotyczącej zamiaru zastosowania art.20 ust.1 pkt 2 KN w przypadku niewyrażenia zgody przez powódkę na ograniczenie etatu.

Pismem z dnia 19.05.2014r. związek zawodowy nie wyraził zgody na zmianę warunków pracy powódki.

Przesyłając pismo do związku zawodowego dyrektor pozwanego nie rozmawiał z D. K.- przewodniczącą Komisji (...) na temat wypowiedzenia powódce stosunku pracy. Na posiedzeniach rady pedagogicznej przed 13.05.2014r. omawiał sytuację szkoły w tym zmniejszenie liczby oddziałów i zmiany w podstawie programowej. W radach uczestniczyła U. O. i informowała ona D. K., że planowane jest zmniejszenie liczby klas. Wiedzę tą D. K. miała, gdy formułowała pismo z dnia 19.05.2014r.

Dowód: akta osobowe powódki część B:pismo do zw.zaw. k.95a, k.96; zeznania T. K. k.126 verte- 127 verte, świadka D. K. k.108 verte- 109;

W dniu 29 maja 2014 roku pracodawca wręczył powódce pisemne oświadczenie o rozwiązaniu z nią stosunku pracy za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, który upłynął w dniu 31 sierpnia 2014 roku. Jako przyczyny wskazano zmniejszenie liczby oddziałów oraz zmiany organizacyjnej polegające na wdrożeniu nowej podstawy programowej powodującej zmniejszenie liczby godzin nauczania w szkole w roku 2014/2015, które uniemożliwiają dalsze zatrudnianie powódki.

dowód: rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem z dnia 29 maja 2014 r. k. 20

W roku szkolnym 2014/2015 od 01.09.2014r. utworzono ostatecznie jedną klasę I zamiast prognozowanych trzech klas I.

Liczba godziny wychowania fizycznego tygodniowo to 35,95, z czego 18,47 godzin powierzono J. W., a 17,47 godzin L. K..

dowód: arkusz organizacyjny z dnia 02.09.2014r. w załączniku;

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie akt osobowych powódki oraz L. K. i J. W., pism pomiędzy pozwaną a związkami zawodowymi, arkuszy organizacyjnych. Zeznania świadków i stron Sąd uznał za wiarygodne.

Sąd zważył, co następuje:

Podstawę prawną żądania przywrócenia do pracy stanowi art.45 §1 kp w związku z art.91 c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (dalej: KN): W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Zasady rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami reguluje Karta Nauczyciela.

Zgodnie z art.20 ust.1 dyrektor szkoły w razie:

1. całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;

2. częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2.

W ust.3 wskazano, że rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 4.

Jednym z warunków formalnych wypowiedzenia jest przeprowadzenie przez pracodawcę konsultacji ze związkiem zawodowym, którego członkiem jest nauczyciel. W art.20 ust.5a KN wskazano bowiem, że o zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2 dyrektor szkoły zawiadamia reprezentującą nauczyciela zakładową (międzyzakładową) organizację związkową, która w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia może zgłosić na piśmie dyrektorowi szkoły umotywowane zastrzeżenia.

Decyzją ostateczną o wypowiedzeniu stosunku pracy pracodawca podejmuje dopiero po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia (art.20 ust. 5b KN).

Podstawowym zarzutem, jaki powódka podniosła wobec oświadczenia o wypowiedzeniu było naruszenie przez pracodawcę art.32 ust.1 pkt 1 w związku z art.34 ustawy o związkach zawodowych.

Zgodnie z tym przepisem: Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem gdy dopuszczają to odrębne przepisy.

Pozwany nie kwestionował faktu, iż nie uzyskał zgody zarządu międzyzakładowej organizacji związkowej na wypowiedzenie powódce stosunku pracy. Podnosił, że organizacja związkowa nie dopełniła obowiązków wynikających z art.25 (1) ust.2 ustawy, co zwalnia go z obowiązków związanych z konsultacją wypowiedzenia oraz uzyskaniem zgody na wypowiedzenie.

Z art.34 ust.1 ustawy o związkach zawodowych wynika, że przepisy art. 25 1-33 1 stosuje się do międzyzakładowej organizacji związkowej obejmującej swoim działaniem pracodawcę, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 34 1 i 34 2. W ust.2 wskazano, że przy ustalaniu liczby członków, o której mowa w art. 25 1 ust. 1, oraz prawa do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, o którym mowa w art. 31 ust. 1, uwzględnia się liczbę członków międzyzakładowej organizacji związkowej zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych działaniem tej organizacji.

Na każdą organizację związkową ustawodawca nałożył obowiązek w art.25(1) ust.2 ustawy o związkach zawodowych: Organizacja, o której mowa w ust. 1, przedstawia co kwartał - według stanu na ostatni dzień kwartału - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym kwartale, pracodawcy albo dowódcy jednostki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, informację o łącznej liczbie członków tej organizacji, w tym o liczbie członków, o których mowa w ust. 1.

Orzecznictwo podkreśla, że wykonanie tego obowiązku przez organizację związkową jest niezbędne, jeżeli chce ona współdziałać z pracodawcą, w szczególności konsultować planowanego oświadczenia o rozwiązaniu stosunków pracy (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.12.2012r. III PZP 7/12, publik. OSNP 2013/9- 10/101, Lex nr 1274988). Co więcej działacze korzystając z ochrony przewidzianej w art.32 ustawy są obciążeni ryzykiem nieprzekazania tej informacji (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 06.10.2011r. III PK 17/11).

Z ustalonego stanu faktycznego wynika jednak, że w dniu 09.04.2014r. do pozwanego dotarła informacja(...), w której wskazano ogólną liczbę członków tej organizacji na 31.03.2014r.- 197 osób oraz liczbę członków tej organizacji zatrudnionych w pozwanej szkole- 6 osób (k.47).

Organizacja związkowa dopełniła zatem obowiązku wynikającego z art.25(1) ust.2 ustawy.

W dalszej kolejność pozwany kwestionował udzielenie powódce szczególnej ochrony na podstawie art.32 ustawy wskazując, że powódka nie była osobą uprawnioną do reprezentowania związku wobec pracodawcy. Wskazywał tutaj na treść pism kierowanych przez związek zawodowy, w których wskazywano, że taką osobą jest U. O. (pismo z dnia 04.04.2013r. k.45, z dnia 02.01.2014r. k.46, z dnia 07.04.2014r. k.47).

Pogląd pozwanego, iż powódka nie podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem stosunku pracy jest błędny.

Szczególna ochrona stosunku pracy powódki wynika z uchwały nr 1 z dnia 26.06.2013r. Komisji (...), w której związek udzielił jej i U. O. takiej ochrony. Jednocześnie Komisja upoważniła obie pracownice do reprezentowania związku wobec pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy i w sprawach związkowych, co wynika z końcowej treści uchwały. Faktem jest, że pracodawcy przekazano informację, iż taką osobą jest wyłącznie U. O., a treści uchwały pracodawcy nie przekazano, bo nie jest to potrzebne w świetle ustawy i rozporządzenia. Nie wpływa to jednak na udzielenie powódce szczególnej ochrony przez rozwiązaniem stosunku pracy, ponieważ nie jest ona związana ze statusem osoby reprezentującej związek wobec pracodawcy.

Powódka jest członkiem międzyzakładowej organizacji związkowej. W art.34 (2) ustawy wskazano:

1.  Zarząd międzyzakładowej organizacji związkowej, która w co najmniej jednym zakładzie pracy objętym jej działaniem zrzesza pracowników w liczbie wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 241 25a Kodeksu pracy, może wskazać pracowników podlegających ochronie przewidzianej w art. 32 ust. 1:

1)  w liczbie ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 3 albo 4 lub

2)  w liczbie ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 3 albo 4 w jednym zakładzie pracy wskazanym przez tę organizację spośród zakładów pracy objętych jej działaniem, którym ta organizacja zrzesza pracowników w liczbie wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 241 25a Kodeksu pracy, powiększonej o liczbę pozostałych zakładów pracy objętych działaniem tej organizacji, w których jest zatrudnionych co najmniej 10 pracowników będących jej członkami.

2.  W przypadku gdy międzyzakładowa organizacja związkowa w żadnym zakładzie pracy z objętych jej działaniem nie zrzesza liczby pracowników wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 241 25a Kodeksu pracy, liczba pracowników podlegających ochronie przewidzianej w art. 32 ust. 1 nie może być większa od liczby zakładów pracy objętych działaniem tej organizacji, które zatrudniają co najmniej 10 pracowników będących jej członkami.

Pozwany nie kwestionował, iż (...)w C. jest organizacją reprezentatywną (vide zeznania k.127), co wynika także z porównania liczby pracowników pozwanego na dzień 31.03.2014r.- 52 osoby i liczby członków tego związku zawodowego- 6 osób.

W art.32 ust.3 ustawy wskazano: Zarząd zakładowej organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu art. 241 25a Kodeksu pracy, wskazuje pracodawcy pracowników podlegających ochronie przewidzianej w ust. 1, w liczbie nie większej niż liczba osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy albo liczba pracowników ustalona zgodnie z ust. 4.

Zgodnie z art.32 ust.5 ustawy osobami stanowiącymi kadrę kierowniczą w zakładzie pracy, o których mowa w ust. 3, są kierujący jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępcy albo wchodzący w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy, a także inne osoby wyznaczone do dokonywania za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

Z zeznań dyrektora pozwanej szkoły wynika, że w roku szkolnym 2013/2014 kadra kierownicza szkoły (w rozumieniu w/w przepisu) obejmowała dyrektora i jednego zastępcę dyrektora.

(...) było zatem uprawnione, aby w świetle w/w przepisów udzielić szczególnej ochrony dwóm pracownicom: powódce i U. O..

Ustawa o związkach zawodowych nie wymaga, aby osoby wskazane przez międzyzakładową organizację związkową pełniły szczególne funkcje w organach związku lub w imieniu związku wobec pracodawcy.

Art.32 ust.1 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych wskazuje pracodawcy, że nie może bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej wypowiedzieć stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem.

Powódka była objęta szczególną ochroną przed wypowiedzeniem stosunku pracy.

Aby nie naruszyć w/w przepisu pracodawca powinien wystąpić do Komisji (...) o wyrażenie zgody na wypowiedzenie stosunku pracy powódce.

Z ustalonego stanu faktycznego wynika, że z takim pismem pracodawca wystąpił w dniu 13.05.2014r. (doręczone w dniu 15.05.2014r.). Pozwany zwrócił się do(...)w C. o wyrażenie opinii dotyczącej zamiaru zastosowania art.20 ust.1 pkt 2 KN w przypadku niewyrażenia zgody przez powódkę na ograniczenie etatu.

Pismem z dnia 19.05.2014r. związek zawodowy nie wyraził zgody na zmianę warunków pracy powódki.

Z treści pisma pozwanego nie wynika, aby podał on organizacji związkowej przyczyny, dla których zamierza wypowiedzieć powódce stosunek pracy. Pracodawca powołał się ogólnikowo na treść art.20 ust.1 pkt 2 KN.

Z ustalonego stanu faktycznego (w szczególności zeznań D. K. k.108 verte- 109 oraz zeznań dyrektora pozwanego T. K. k.126 verte- 127) wynika jednak, że U. O. informowała D. K., iż przyczyną wypowiedzenia stosunku pracy powódce jest planowane zmniejszenie liczby oddziałów w szkole. Wiedzę tą D. K. miała, gdy formułowała pismo z dnia 19.05.2014r.

Z powyższego wypływa wniosek, że organizacja związkowa odpowiadając na pismo pracodawca wiedziała, iż przyczyną wypowiedzenia powódce stosunku pracy jest zmniejszenie liczby oddziałów planowane od 01.09.2014r.

Przechodząc do analizy treści pisma związku zawodowego z dnia 19.05.2014r. należy zwrócić uwagę, że związek nie zajął stanowiska w zakresie zamiaru wypowiedzenia powódce stosunku pracy, choć tej kwestii dotyczyło pismo pracodawcy. Związek ponownie wypowiedział się co do ewentualnego ograniczenia etatu powódce.

Po otrzymaniu pisma z dnia 19.05.2014r. pozwany nie dysponował zatem zgodą organizacji związkowej na wypowiedzenie powódce umowy o pracę.

W tym miejscu należy wskazać, że milczenie zarządu związku zawodowego nie upoważnia pracodawcy do dokonania rozwiązania umowy o pracę. Niezajęcie stanowiska przez organ związku związkowego nie może być kwalifikowane jako konkludentne wyrażenie zgody (K.W. Baran, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz..., s. 303). Taki pogląd wyraził także Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 stycznia 1994 r. (I PZP 54/93, PiZS 1994, nr 4, s. 64).

Wobec powyższego Sąd ustalił, iż wypowiedzenie powódce umowy o pracę naruszało przepisy o wypowiedzeniu, co byłoby wystarczające do orzeczenia o żądaniu pozwu, albowiem stanowiło wadę formalną oświadczenia.

Z uwagi na fakt, że przyczyna wypowiedzenia w postaci zmniejszenia liczby oddziałów była prawdziwa i wszyscy nauczyciele uczący wychowania fizycznego byli szczególnie chronienie przez właściwe organizacje związkowe Sąd analizował, czy powódka powołując się w tym stanie faktycznym na art.32 ust.1 ustawy o związkach zawodowych, nie nadużywa prawa, to jest czy nie zachodzą przesłanki z art.8 kp.

Niewątpliwe sytuacja kadrowa w pozwanej szkole jest trudna z uwagi na zmniejszenie liczby klas. W projekcie arkusza organizacyjnego na rok 2014/2015 planowano utworzenie trzech klas pierwszych, ale ostatecznie utworzono tylko jedną klasę pierwszą, co w konsekwencji skutkowało dalszym zmniejszeniem liczby godzin dla nauczycieli, w tym wuefistów.

J. W. był członkiem Związku (...) do 25.06.2013r. Od maja 2011r. do marca 2013r. pełnił funkcję społecznego inspektora pracy z ramienia (...). Od czerwca 2013r. jest członkiem (...) Organizacji Związku Zawodowego (...) w K. i objęty jest ochroną związkową od 05 kwietnia 2014r. do dnia 4 kwietnia 2015 roku.

L. K. w dniu 19 grudnia 2013 roku zrezygnowała z członkostwa w Związku (...), a z dniem 11 lutego 2014 roku została członkiem (...) Związku Zawodowego (...). Związek ten, pismem z dnia 17 kwietnia 2014 roku (data doręczenia) poinformował pozwanego, że L. K. jest upoważniona do reprezentowania organizacji na okres do 31.10.2016r.

Powódka jest członkiem (...)w C. od 10 lat. Związek podjął uchwałę o szczególnej ochronie powódki na okres 01.07.2012r.- 30.06.2013r., 01.07.2013r.- 30.06.2014r.

Z powyższego wynika, że spośród w/w związkowców powódka jest najdłużej członkiem organizacji, która udzieliła jej ochrony, najdłużej też trwa jej okres ochrony, ponieważ był powielany. Pozostali dwaj nauczyciele mają krótki (J. W.) lub bardzo krótki (L. K.) okres członkostwa w organizacji międzyzakładowej, która udzieliła im ochrony. Nasuwa się zatem pytanie, czy zmiana organizacji związkowej przez w/w pracowników nie była związana z poszukiwaniem ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy, w sytuacji gdy nabór uczniów do szkoły był coraz mniejszy, a dodatkowo liczba godzin wychowania fizycznego zmniejszała się z uwagi na możliwość wprowadzenia zajęć fakultatywnych.

Pozwany nie oceniał nauczycieli w-f pod kątem ustalonych kryteriów (k.63), gdyż błędnie założył, iż powódka jako jedyny nauczyciel nie podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem stosunku pracy. Analizując pozycję powódki na tle pozostałych nauczycieli Sąd doszedł do przekonania, że rozwiązanie z powódką stosunku pracy nie byłoby prawidłowe także wtedy, gdyby pozwany kryteria uwzględnił .

Z akt osobowych wynika, że wszyscy ci nauczyciele są zatrudnieni na podstawie mianowania, a zatem nie ma znaczenia ich staż pracy, co wynika z pkt 3 przyjętych kryteriów. W zakresie kwalifikacji trzech nauczycieli, to każdy z nich ma kwalifikacje do prowadzenia zajęć w-f i żaden z nich nie ma kwalifikacji do nauczania innego przedmiotu objętego programem liceum.

Odnosząc się do argumentu powódki, iż jako jedyna ma kierunkowe wyższe wykształcenie należy wskazać, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, nie różnicuje kwalifikacji pod takim względem jak podała to powódka (por. §2 ust.1 rozporządzenia).

Na korzyść powódki na tle pozostałych dwóch nauczycieli przemawia rozległe wykształcenie w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej: powódka jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w K., gdzie ukończyła dwa kierunki studiów wyższych: wychowanie fizyczne i fizjoterapię. Ponadto ukończyła studium korekcji wad postawy, uzyskując uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz studium odnowy biologicznej, uzyskując uprawnienia do prowadzenia odnowy biologicznej, posiada uprawnienia instruktora lekkiej atletyki, pływania, piłki siatkowej oraz odbyte szkolenie z pierwszej pomocy.

Żaden z pozostałych nauczycieli nie ma tak szerokiego wykształcenia w zakresie wychowania fizycznego ani też tylu uprawnień do prowadzenia zajęć w charakterze instruktora poszczególnych dyscyplin sportowych.

Odnosząc się zaś do kryterium 4 należy wskazać, że żaden z nauczycieli nie ma uprawnień emerytalnych, zaś J. W. posiada od lat dodatkowe źródło dochodu w postaci zatrudnienia w biurze podróży, którego oferta jest obecna w szkole (vide zeznania powódki).

Powyższe prowadzi do wniosku, że powódka powołując się w procesie na ochronę stosunku pracy nie nadużywa przysługującego jej prawa, albowiem wybór jej osoby do rozwiązania stosunku pracy nie był zasadny.

Dodatkowo należy jeszcze wskazać, że zmiana warunków pracy i płacy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania poprzez obniżenie wymiaru etatu do minimum ½ możliwa jest wyłącznie w drodze porozumienia stron, co wynika z treści art.22 ust.2 KN. W związku z tym zbędna jest w tym zakresie zarówno konsultacja ze związkiem zawodowym (w przypadku szeregowego członka związku zawodowego), jaki i zgoda związku zawodowego (w przypadku osoby szczególnie chronionej), ponieważ są one wymagane tylko w razie oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu (rozwiązaniu) stosunku pracy. W ustalonym stanie faktycznym zbędne zatem były wzajemne pisma pomiędzy pozwaną szkołą a organizacją związkową dotyczące propozycji zmniejszenia wymiaru etatu dla powódki. Wystarczające było oświadczenie powódki, czy wyraża zgodę na propozycję pozwanej szkoły, czy też nie.

Wobec powyższego Sąd w pkt 1 wyroku przywrócił powódkę do pracy na dotychczasowych warunkach.

W pkt 2 wyroku na podstawie art.98 kpc Sąd orzekł o kosztach procesu obciążając nimi w całości pozwaną szkołę. Na koszty procesu składa się: opłata od pozwu 2676,00 zł. (k.34), opłata kancelaryjna 8,00 zł. (k.113) oraz koszty zastępstwa procesowego 60,00 zł., których wysokość wynika z §11 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłaty za czynności radców prawnych (…).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Rutkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Częstochowie
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Sądu Rejonowego Paulina Włodarczyk ,  Halina Krawczyńska ,  Henryk Radek
Data wytworzenia informacji: